Generalforsamling 10. oktober 2017

Generalforsamling lokalråd den 10/10.17. Kl. 19.00.
Dagsorden/referat for den 1. ordinære generalforsamling i Rinkenæs lokalråd.
Fremmødt 40 personer.
Velkomst ved Kim Hansen.
Fremtiden for Rinkenæs Vandværk
Oplæg ved Peter Bo Christiansen

Vandværket rigtig glad for at måtte deltage. Vi har et godt vandværk med en god økonomi. Bestyrelsens gennemsnitsalder er ret høj.
Vedligeholder vi vores vandværk? Vil vi renovere vandværket?
Bliver vandet så dyrere? Nej prisen kan holdes, vandværket har en sund økonomi. Dog vil almindelige prisstigninger forekomme.
Hvad vil et ny vandværk koste? Mellem 4-7 millioner hvis det skal fremtidssikres.
Der er i dag to boringer der er velfungerende. I forskellige lag der sikrer rent vand.
2010 blev regnvandsbeholdere renoveret for 350.000 kr.
En renovering i dag vil koste omkring 3.500.000 kr. Og så er der stadig et gammelt vandværk.
Bestyrelsen kommer gerne ud og hjælper hvis der er problemer af forsk slags, uden det koster ekstra.
Ved at have et lokalt vandværk har man mulighed for indflydelse på beslutningerne.
Kommunen har lavet en indsatsplan for vandværkerne. Vores viser at boringerne ligger i områder der ikke bliver sprøjtet med pesticider. Screeningsplanen viser ikke nogen store problemer for vandværkets boringer.
Der mangler yngre medlemmer i bestyrelsen. Gennemsnitsalderen er omkring de 65 år. Der holdes 4 møder årligt af ca. 2 ½ time. Der udbetales løn til tre af bestyrelsesmedlemmer.
Der arbejdes for at sikre it mod indbrud og andre problemer.
Peter spørger om: Er det underordnet hvor vi får vores vand fra? Kan vi få nye folk i bestyrelsen? Skal vi bygge et nyt vandværk?
Kommentar fra plenum: Der er ikke mange deltagere til generalforsamlingen. Hvad taler imod at vi tilsluttes Gråsten?
Der er kun fundet ca. 50% af byens stophaner-de er desværre ikke kortlagt.
Preben: Det store problem er at finde nye folk til bestyrelsen. Det vil klart være en fordel med eget vandværk især for at undgå store prisstigninger.
Tom: Super i møder op her og fremlægger problemstillingen så vi bliver opmærksomme på udfordringer.
Karna: Skriv i indkaldelsen hvad det er i mangler folk til, hvad er det i mangler af kompetencer. De flyers der er sendt ud i forbindelse med dette møde. Fortæl hvad det er for arbejde i faktisk udfører.
Gunnar: Åbent hus ved vandværket, for at vise værket frem og fortæl hvad vi laver, lok med lidt pølser og sodavand. Suppleanter er med til bestyrelsesmøderne.
Preben: Kunne vandværks generalforsamling lægges sammen med lokalrådets generalforsamling?
Hvis vi går med i Gråsten vandværk bliver vi lagt under Sønderborg forsyning og dermed forsvinder den direkte indflydelse.
Vandsammenslutningen kan den være til hjælp ift. Cyber-sikkerhed? Landsforeningen er behjælpelig.
Generalforsamling er i marts måned. Der inviteres til smørrebrød.
Hvis vandværket går ned eller lukker er der allerede tilslutning til Gråsten der inden for et halvt døgn vil kunne overtage forsyningen.
God ide med åbent hus så vi som forbruger kan få viden om vores vandværk.
Rinkenæs er ikke udfordret ift. forurening. Gråsten er i gang med prøveboringer.
Et evt. nyt vandværk skal placeres på ny grund, da nuværende ligger på fredet område. Boringerne findes i Dalsgård. Tag et kig på vandværkets hjemmeside – rinkenaesvand.dk.

Ordinære generalforsamling Rinkenæs Lokalråd

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Kim Hansen. Referent: Conny
Generalforsamlingen er varslet korrekt ift. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning.
Siden vores stiftende generalforsamling i januar har vi ansøgt og ventet på at få et svar fra landdistriktsudvalget om vi kan få et tilskud på linje med andre landsbylaug. Vi har ikke fået et svar, men har set i referat fra mødet at vi ikke kan få støtte da vi udtrykkelig er undtaget fordi vi er et mindre bysamfund og ikke landsby. Vi har derfor afventet om der er en anden mulighed.
Herudover har vi lavet aftale om brug af delebilen i Kværs – som kan lånes på gode vilkår.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Ingen økonomi da Rinkenæs er en områdeby og dermed ikke er med i de mulige puljer. Der er muligvis en pulje der kan søges. Bestyrelsen er i dialog med landdistriktsudvalget omkring en mulig løsning.

4. Lokalrådets fremtidige arbejde.
Preben Storm: By strategier var i første omgang for de store byer. Der blev lavet landsbylaug der har mulighed for tilskud. Preben opfordrer at gøre brug af de lokale politikere. Mads Clausen Fonden på Danfoss kunne være en fond man kunne søge om økonomiske midler.
Som lokalråd ville vi jo gerne kunne starte op med at byde på en kop kaffe. Vandværket har i aften betalt for annoncering. Vi ønsker et beskedent tilskud på omkring 5000 bare til at komme i gang med- Formanden for landdistriktsudvalget har været taget med på råd. Connie Skovgaard gav udtryk for at der var mulighed for økonomisk tilskud fra kommunen.
På sigt vil der selvfølgelig skulle søges midler til bestemte projekter.
Preben vil gerne tage det med tilbage til kommunen.
Cykelstien fra Ravnsbjerg til Rinkenæs er værd at arbejde med evt. omkring den gamle Kirkesti. Som lokalråd kan det tages op og forslag sendes til kommunen.
Preben mener der kunne være mulighed for et tilskud til stiftelse af en forening.
Skal defineres efterfølgende: Hvad er der for projekter der kunne være relevant at gå i gang med. Få dem defineret og præsenteret for byen.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen modtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Thomas Bjerringgaard og Heidi Lemvig genopstiller ikke. Ruth Bierbaum ønsker max at være suppleant.

Medlemmer:
Jesper Gade Nissen, Martin Lund, Kim Hansen fortsætter,

Kristine Toft og Linnet Songest blev valgt som nye medlemmer.

7. Valg af revisor samt to suppleanter.
Revisor: Karna Hansen og Peter Bo Christiansen
Suppleanter: Ruth Bierbaum og Conny Hansen

8. Eventuelt.
Kunne man evt. lave et loppemarked til at opnå en startkapital?
Der er mange i byen der ikke ved hvad der faktisk foregår i byen. Hvis man samlede stumperne til at få oprettet en elektronisk ”tavle” til at samle aktiviteterne og synliggøre dem for byen. Det kunne være en tavle ved benzinstationen hvor aktiviteter fremgår. Det virker som om folk ikke læser opslag i lokalavisen.
Det kunne være magen til den der står i Gråsten så alle får mulighed for at se den. Det er Gråsten handelsstandsforening der står for den.
Cykelstien diskuteres. Lokalrådet tager sagen op og laver et offentligt spørgeskema hvor folk kan byde ind. Der er lagt op til nye byggegrunde på Højløkke.
Hvordan får vi de ny tilflyttede inddraget og oplyst om byens tiltag? Borger – Familieforeningen udleverer en mulepose til ny tilflyttere med forskellig information.
Ved udlejningsejendomme kan man ikke se hvornår der kommer nye indflyttere. Derfor er der behov for en ”anmelder”.
Vandværket har jo direkte kontakt pga. vandledning så de kunne jo være informanter.

Danmark redder liv har fået midler til at oprette et korps af livreddere der kan tilkaldes ved hjertestop. Der er flere i Rinkenæs der har tilmeldt sig, flere er dog velkomne til at melde sig. Opgaverne kan fx være at man bliver kontaktet for at kunne hente en hjertestarter.

Lokalrådet vil sammen med Benniksgård arrangere et vælgermøde den 15. november i salen på efterskolen.

På brandstationen er der teknisk legestue den 24. oktober kl. 9.30. Har du problemer med din PC så mød op og få hjælp.