Aktuelle vedtægter

§1 Navn, Lokalområde og Hjemsted

Lokalrådets navn er “Rinkenæs Lokalråd”.

Lokalrådet omfatter det geografiske område, der er afgrænset af Rinkenæs Sogn. Lokalrådets hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

§2 Formål

Lokalrådets formål er at være et forum • hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet • som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer • som kan være talerør for lokalområdet, herunder enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og lokale aktivitetsgrupper, i forhold til offentligheden (f.eks. kommune, region og stat).

§3 Medlemmer

Alle med adresse i Rinkenæs Sogn (borgere, foreninger, virksomheder, institutioner) er “fødte” medlemmer.

§4 Kontingent

Der er ikke noget kontingent for medlemmerne af rådet. Lokalrådet modtager driftstilskud fra Sønderborg Kommune.

Stk. 1. Lokalrådet kan modtage sponsorater til dets arbejde.

§5 Bestyrelsen

Lokalrådets daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter der inviteres til bestyrelsesmøder men uden stemmeret.

Det tilstræbes at hver af områderne – foreninger – offentlige – erhverv – landbrug – borgere (ikke tilknyttet foreningerne) – unge op til 25 år vælger en repræsentant til bestyrelsen. De valgte skal være bosiddende i sognet.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide foretages suppleringsvalg på den førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.

Ved første ordinære generalforsamling fratræder halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne efter lodtrækning. Ved de efterfølgende valg er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter to år. Samme fremgangsmåde anvendes for de 2 revisorer. De 2 suppleanter er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen varetager Lokalrådets tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted med skriftlig angivelse af dagsorden. Der føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen orienterer løbende om dens arbejde i relevante medier.

Lokalrådet er i sit arbejde politisk uafhængig.

Bestyrelsens kan beslutte at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er ikke en del af bestyrelsen.

Der skal udformes et skriftlig kommissorium for arbejdsgruppen som skal godkendes af både bestyrelsen og arbejdsgruppen. Heri beskrives formål, aftaler, handleplan og tidsplan mm. Arbejdsgruppen vælger en formand og arbejder selvstændigt ud fra det aftalte kommissorium. Arbejdsgrupperne laver referat fra deres møder, som sendes til lokalrådets formand til orientering. En arbejdsgruppe kan opløses efter at en opgave er afsluttet. En arbejdsgruppe kan være et mangeårige underudvalg. En arbejdsgruppe kan også, efter en tid, overgå til at være en selvstændig forening.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Lokalrådets øverste myndighed. Ordinær generalfor- samling afholdes en gang årligt i april kvartal.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved opslag i dagspressen samt på rådets hjemmeside eller andet elektronisk medie.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 200 af Lokalrådets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen med angivelse af grunden til indkaldelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger om ændringer i vedtægterne eller opløsning af lokalrådet skal have mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at være vedtaget.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Afstemning er mundtlig med mindre der bliver ytret ønske om skriftlig afstemning.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen offentliggøres på hjemmesiden eller andet elektronisk medie senest 7 dage inden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om lokalrådets virksomhed. Endvidere fremlægges det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse, to suppleanter og en revisorer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Lokalrådets fremtidige arbejde.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor samt to suppleanter.
  8. Eventuelt

§ 7 Tegning og hæftelse

Lokalrådet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke Lokalrådets medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på rådet påhvilende forpligtelser.

Ved køb og salg af fast ejendom og anskaffelser over 10.000 kr. skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

Stk. 1. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

§ 8 Regnskab og revision

Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal senest 1 måned inden den ordinære generalforsamling være revideret af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

§9 Ikrafttrædelse og revisionsfortegnelse

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling onsdag d. 18. januar 2017.

 

 

________________________

Dirigent

 

________________________             ________________________             ________________________

Formand                                                          Næstformand                                                                          Kasserer

 

________________________                                                                              ________________________

Sekretær                                                                                                                            Bestyrelsesmedlem

 

________________________                                                                                ________________________

Bestyrelsesmedlem                                                                                                          Bestyrelsesmedlem

 

 

Revision 1.0: Oprettet forslag d. 19. juni 2016 af Kim Hansen

Revision 1.1: §1, §4, §7 revideret d. 12. november 2016 af Kim Hansen

Revision 1.2: §3, §5 revideret d. 16. november 2016 af Kim Hansen

Revision 1.3: §3, §5, §9 revideret d. 10. januar 2017 af Kim Hansen

Revision 1.4: §6 revideret d. 17. januar 2017 af Kim Hansen

Revision 1.5: Navn rettet til Lokalråd, §5 og §6 ændret efter vedtagelse på stiftende generalforsamling.